Cymdeithas Gymunedol Henllanfallteg

Sefydlwyd CYMDEITHAS GYMUNEDOL HENLLANFALLTEG yn 1995 i weithredu yn fudiad  hwyluso lleol i weithio ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin a’r Swyddfa Gymreig (fel ag yr oedd bryd hynny) ac asiantaethau adfywio a chyllido eraill, i wella bywyd trigolion y gymuned. Mae’r Gymdeithas yn elusen gofrestredig.

Gyda chymorth gan ACCT (y cwango yn cynrychioli’r Swyddfa Gymreig) ymgymerwyd ag arolwg ac ymgynghoriad a arweiniodd at adeiladu Neuadd y Mileniwm, gydag arian grant gan y Loteri Genedlaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chomisiwn y Mileniwm.

Mae rôl bresennol y Gymdeithas yn cynnwys gweithredu a chynnal Neuadd y Mileniwm er budd y trigolion yn ogystal â chefnogi grwpiau a mudiadau lleol, â’r cyfan yn unol â chyfansoddiad yr elusen. Mae’r Gymdeithas yn trefnu amryw ddigwyddiadau er budd ein trigolion a’n haelodau lleol, yn ogystal â hwyluso ar ran eraill. Mae’r Gymdeithas yn gweithredu ac y cynnal gwefan y gymuned ac mae hefyd yn cyhoeddi Helgorn Taf, cylchlythyr y gymuned leol ym mis Ionawr, Mehefin a Medi. Caiff hwn ei ddosbarthu am ddim i bawb sy’n byw yn y gymuned a’r cyffiniau agos. Mae croeso bob amser i noddwyr ar gyfer y cylchlythyr, cysylltwch â’r gwefeistr.

Mae’r Ymddiriedolwyr yn cwrdd fel arfer ar ddydd Iau cyntaf y mis am 19.30 yn Neuadd y Mileniwm. Bydd yr agendâu a’r cofnodion yn ymddangos ar y wefan.

Mae pawb sy’n byw o fewn y Gymuned yn aelod o’r Gymdeithas yn ddiofyn. Cynhelir y CCB ym mis Mai.

Rhestrir Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Gymunedol ar y dudalen gysylltiadau:

This page is also available in: English