Neuadd y Mileniwm

Mae Neuadd y Mileniwm yn adeilad modern a ddyluniwyd ac a adeiladwyd i fod yn effeithlon o ran ynni. Mae’r Neuadd yn adeilad o ffrâm bren yn bennaf, gyda lefelau uchel iawn o inswleiddio wedi’u gosod. Cafodd ei hadeiladu gan Trant Construction o dan oruchwyliaeth y Pensaer Peter Holden, yn brosiect y Mileniwm wedi’i ariannu gan y Loteri Genedlaethol a Chomisiwn y Mileniwm. Yn 2009 gosodwyd paneli PV solar 4KW ar y to. Ynghyd â mesurau arbed ynni eraill a osodwyd, mae’r ddwy weithred hon wedi lleihau’r defnydd blynyddol o drydan gan bron i 50%.

Millennium Hall

Mae’r Neuadd yn cynnig prif ystafell ynghyd ag ystafell ochr ar gyfer cyfarfodydd/hyfforddiant, storfa, cegin â’r holl gyfarpar arferol a’r cyfleusterau cyffredin. Mae digon o barcio ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, ac yn ddiweddar cafodd yr ardd ochr ei hadnewyddu gyda replica o garreg Gwrthefyr, ardal o bafin a meinciau ychwanegol a bwrdd oll wedi’u gwneud o blastig du wedi’i ailgylchu. Mae gan y brif ystafell system sain wedi’i gosod, taflunydd a’r gallu i ddefnyddio DVD, CD, Gliniadur, tapiau VHS a thapiau cerdd. Yn ddiweddar gosodwyd cysylltiad band llydan 10Mb yn y neuadd ac mae ganddi ei chyfrifiadur a’i hargraffydd ei hun.

Mae diffibriliwr at ddefnydd y cyhoedd ar gael yng nghyntedd y Neuadd drwy’r amser.

Rheolir y Neuadd gan Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Gymunedol y mae eu henwau wedi’u rhestru ar y dudalen gysylltiadau.

This page is also available in: English