Cyngor Cymuned Henllanfallteg

Cymuned (plwyf dinesig yn Lloegr) yw Henllanfallteg.  Hi yw un o’r saith deg a thair o gymunedau sy’n ffurfio Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei ffurfio yn y 1930au yn bennaf trwy uno hen blwyfi Llanfallteg, Gorllewin Llanfallteg a Henllan Amgoed a rhan fach iawn o Lan-gan. Cafodd  y Cyngor Cymuned presennol ei chreu ar yr un pryd, gyda chyn gynghorau Llanfallteg a Henllan Amgoed yn cael eu huno.

Rhestrir ein Cynghorwyr Cymuned ar y dudalen gysylltiadau:

Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

Fel arfer ar 3ydd dydd Iau bob yn ail fis yn dechrau am 7pm. Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen.

  • 17 Lonawr
  • 24 Mawrth
  • Mai 15th (AGM)
  • Gorffennaf 17th
  • Medi 18th
  • Tachwedd 20th

Bydd yr Agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y cyngor cymuned yn cael ei osod ar hysbysfwrdd Neuadd y Mileniwm a’r wefan pum niwrnod cyn y cyfarfod nesaf.

Fideos codi ymwybyddiaeth / hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Mae Un Llais Cymru – gyda chymorth Llywodraeth Cymru – wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

http://www.unllaiscymru.org.uk/OVWWeb-CYM/Hafan__16738.aspx

http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/Default.aspx

Mae’r fideo yn:

·        Codi ymwybyddiaeth o rôl a chyfraniad cynghorwyr cymuned a thref i gymdeithas

·        Nodi sut mae cynghorwyr cymuned a thref mewn sefyllfa dda i wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion eu hardal leol a sut all cynghorau gydweithio gyda phartneriaid lleol i greu newid cadarnhaol

·        Nodi pwysigrwydd amrywiaeth mewn llywodraeth leol

·        Tynnu sylw at yr heriau y mae cynghorwyr yn eu hwynebu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt e.e. trwy raglenni hyfforddiant a drefnir gan Un Llais Cymru

·        Amlinellu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maent wedi’u meithrin trwy eu rôl a sut ellir eu defnyddio mewn agweddau eraill ar fywyd a gwaith, gorfod cyfarwyddo a deall nifer o faterion anghyfarwydd a chael gwell dealltwriaeth o sut mae democratiaeth leol yn gweithio

·        Cyfleu bod gan bawb sgiliau y gallent eu cynnig i rôl Cynghorydd o’u bywyd bob dydd e.e. trefnu, cyfathrebu, datrys problemau ac ati

This page is also available in: English